Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Magnetiseur Roburt Geurts, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door magnetiseur verstrekt.
3. Vanaf het moment van opdrachtverstrekking wordt de afnemer verwacht dat hij/zij inhoudelijk op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij daaraan gehouden.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Levering
1. De behandeling vind enkel plaats op afspraak.
2. Afhankelijk van het type behandeling vindt de behandeling plaats op locatie van de afnemer, in de praktijk van de gebruiker of op afstand via telephatie.
3. De behandelingsmethode wordt vooraf afgesproken.
4. De dienst betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting..
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
6. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
7. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

Artikel 3 Betaling, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Alle behandelingen die op locatie worden uitgevoerd dienen contant te worden betaald.
1 Een behandeling op afstand dient vooraf per bank te worden betaald.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een afspraak kan tot 24 uur vantevoren worden geannuleerd zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
4. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. De behandeling door Gebruiker is enkel een aanvullende dienst op die van een (dieren)arts en niet ter vervanging.
4. Gebruiker verstrekt geen medicijnen en stelt geen diagnoses.
5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 5 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.